அம்மணக்குண்டிமாமிகள...
 

அம்மணக்குண்டிமாமிகளும்ஆவக்காய்ஊறுகாயும்  

Page 2 / 2
  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

DOWNLOAD

நானும்என்மைனவியும் ( சித்ரா, வயது 25, 34-26-36 ைசஸ் ) ஓப்பதில்மிகுந்தஆர்வம்உைடயவர்கள். ஓக்கும்ேபாதுஅசிங்க
அசிங்கமாகப்ேபசிக்ெகாள்ேவாம். ஓக்கும்ேபாதுஅவள்தன்ைனசினிமாநடிகன்அஜித், என்அண்ணன், தம்பிகள்எல்லாம்
ஓப்பதாகப்ேபசுவாள்; நானும்அவள்அக்கா, தங்ைககள்மற்றும்அவள்அண்ணிஆகிேயாைரஓப்பதாகப்ேபசுேவன். அந்தஅளவுக்கு
நாங்கள்ஓப்பதில்கைரகண்டவர்கள்.
நாங்கள்அந்தகாலனிக்குப்புதிதாகக்குடிவந்துஒருமாதம்தான்ஆகிறது. அதற்குள்அந்தகாலனியிலுள்ளமாமிகள் ( 30 வயது
முதல் 50 வயதுவைர ) எல்லாருடனும்சித்ராநன்றாகப்பழகிவிட்டாள். ஒருநாள்நான்அலுவலகத்திலிருந்துவந்ததும் "என்னங்க,
நான்உங்களுக்குஒருெசமவிருந்துைவக்கப்ேபாேறன்" என்றாள். எனக்குத்ெதரியும்அவள்சாப்பாட்ைடப்பற்றிேபசவில்ைல
என்று. "என்ன, உங்கஅக்காைவநான்ஓக்கெரடிபண்ணிட்டயா?" என்றுேகட்ேடன். "ம்க்கும்...ஆைசேதாைச... நீங்கஎன்னிக்குஉங்க
தம்பிையஎன்னஓக்கஏற்பாடுபண்றீங்கேளாஅன்னிக்குதான்எங்கஅக்காபுண்ைடஉங்களுக்குக்ெகைடக்கும். நான்ெசால்ல
வந்ததுஅதுஇல்ல" என்றாள். "பின்னேவறஎன்ன, சீக்கரம்ெசால்ேலன்" என்ேறன்.

Quote
Posted : 18/01/2011 2:43 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

பிறகுவந்தாள்அஞ்சலை. சுன்னிதண்ணீபீய்ச்சிவிடுமோஎன்றுபயப்படும்அளவுக்குஅழகாகஇருந்ததுஅவளுடையகட்டுகுலையாதமேனி. லேசானவெட்கம், லேசானகர்வம்எல்லாம்கலந்தஒருஅபூர்வமானபார்வைகண்களில்.
முலைகள்அவள்அம்மா, பெரியம்மாவைவிடசிறிதாகஇருந்தாலும், தொங்காதமுலைகள். மாரில்செதுக்கியதுபோல்நிமிர்ந்துஇருந்தன. காம்புகள்அந்ததுணியைகுத்தி, கிழித்துவிடும்போல்முன்பக்கம்நீட்டிஇருந்தன. கீழ்துணியைசற்றேஏற்றிகட்டிஇருந்தாள். அதனால்அவளுடையதொப்புள்தெரியவில்லை. ஆனால்அங்குதுணிஉள்ளேபதிந்துஇருந்ததால்அதன்வடிவம்புலனாகியது.
தூக்கிக்கட்டிஇருந்ததால், முழங்காலுக்கும்மேலேஇருந்ததுஇடுப்புத்துணி. வெயில்அறியாதஅவளதுதொடைகள்வழவழவென்ருவாழைத்தண்டுகளைஒத்துஇருந்தன. குனிந்துஅவள்மண்டியிட்டாள். பின்னாலில்அவளுடையபின்னழகும்அவள்அம்மாவுடையதுபோல்பெருக்கும்என்றுகொஞ்சமும்எனக்குசந்தேகம்இல்லை. ஆனால்இந்நாளில்அதுஅம்சமாகஇருந்தது.
வேண்டியஅளவுதிரட்சி. ரொம்பவும்பெரிதும்இல்லை, அதேசமயம்இல்லாமலும்இல்லை. அவள்மண்டியிடதிரும்பியபோதுஒருநிமிஷம்என்மூச்சேநின்றுவிட்டது. ஈரத்துணிஅவளுடையகுண்டிப்பிளவில்சிக்கிஇருபக்கத்திலும்உருண்டுதிரண்டிருந்தஅவளுடையஅந்தபின்னழகுகளைஎடுத்துகாட்டியது. மண்டியிட்டஅஞ்சலையின்துண்டும்கீழேபிரிந்துதொங்கியது. இம்முறைமுன்னேவிடவெறித்திருந்ததுநம்பூதிரியின்பார்வை. மற்றஇருவருக்கும்போல்அல்லாமல்ஏதோமந்திரம்போல்முனுமுனுக்கஆரம்பித்தார். எனக்குஎன்னவோஅவர்அஞ்சலையின்ஊஞ்சலாடும்இளமையைரசிக்கத்தான்அப்படிநேரம்கடத்தினார்என்றுஎண்ணம். பிறகுஎல்லோரும்அமர்ந்தனர். அஞ்சலைஅவருக்குபக்கத்தில், அடுத்துவிமலா, அடுத்துகமலா. நான்அஞ்சலைக்குநேர்எதிரே. நம்பூதிரிஒருகைநிறையசோழிகள்எடுத்துஅஞ்சலையின்கைகளிலேவைத்தார். "நன்றாகஇவற்றைகுலுக்கிஇங்கேபோடு.. " என்றுவரைந்திருந்தகட்டங்களைகாட்டினார். அஞ்சலைசோழிகளைகுலுக்கினாள். குலுங்கியவைசோழிகள்மட்டும்அல்ல. சோழிகளுடன்சேர்ந்துஅவளதுமாங்கனிகளும்தான்குலுங்கின. குலுங்கியஅந்தஇளம்மாங்கனிகள்என்மனதையும், சுன்னியையும்ரொம்பவேஅலைக்கழித்தன. நம்பூதிரியும்அந்தகுலுங்கும்அழகுகளைஉற்றுப்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். குலுக்கிவிட்டுஅந்தசோழிகளைஅவர்சொன்னஇடத்தில்உருட்டினாள்அஞ்சலை. உருண்டோடியசோழிகளைநன்றாகஉற்றுப்பார்த்தார்நம்பூதிரி. பிறகுசிலஓலைச்சுவடிகளைபுரட்டினார். சோழிகளைஎடுத்துவைத்துவிட்டுஅவர்வரைந்திருந்தகட்டத்தைகவனித்துவிட்டுமறுபடிஓலைகளைபுரட்டினார். இவைஎல்லாம்ஒருஅரைமணிநேரம்நடந்தது. சத்தமில்லாமல், நெஞ்சில்ஒருபய்த்துடன்நாங்கள்உட்கார்ந்திருந்தோம்.
ஓலைச்சுவடிகளைஒருபுறம்வைத்துவிட்டுஎங்களைநிமிர்ந்துபார்த்தார்நம்பூதிரி.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:52 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

"ரொம்பவே சிக்கலான பிரச்சினைதான் இந்த பெண்ணுடையது. இந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தாள் ஐந்தாவது நாள் இந்த பெண் விதவையாகி விடுவாள். " தங்களையும் மீறி பெண்களிடம் இருந்து , "ஐயோ ………" என்று குரல் எழுந்தது. "பதட்டம் வேண்டாம் . என்னிடம் வந்துவிட்டீர்கள் இனி கவலையை விடுங்கள். நல்ல வேளை நீங்கள் இங்கே வந்தீர்கள். வேறு எங்காவது சென்றிருந்தாள் விஷயம் விபரீதமாக ஆகி இருக்கும். "
கமலா மெதுவாக, " இதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா சுவாமி… " என்றாள். "இங்கே என்னிடம் வந்த பிறகு உன் மனதில் கவலை எதற்கு மகளே….எல்லாம் நல்லபடியாகவே முடியும்…ஆனால்…………." என்று ஒரு பீடிகையுடன் நிறுத்தினார். "சிஷ்யா இந்த கன்னியை வெளியே அழைத்துச்செல்…" என்று சொல்ல அந்த வாலிபன், முகத்தில் ஒரு வ்ருத்தத்துடன் வெளியே அழைத்துச் சென்றான் அஞ்சலையை. நான் முன்னால் இருந்தே அந்த வாலிபன் கமலாவையே உற்று நோக்கிக்கொண்டிருந்ததை கவனித்திருந்தேன். அசைந்து ஆடிச்செல்லும் அஞ்சலையின் பின்னழகுகளை சிறுது ரசித்தபின் திரும்பினால், நம்பூதிரியும் அதையேதான் வெறித்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். தொண்டையை செருமிக்கொண்டு எங்களைப் பார்த்தார்.
"பிரச்சனை பெரிதுதான். இது உங்களுடைய முற்பிறவியின் வினை. முற்பிறவியில் நீங்கள் இருவருமே அக்கா, தங்கையாகத்தான் பிறந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் இருவருக்கும் தாயாக இருந்தவள்தான் இப்பொழுது உங்களுக்கு மகளாக பிறந்திருக்கிறாள். அந்த பிறவியில் நீங்கள் பிறந்தது தாசி குலத்தில். நீங்கள் இருவருமே காதல் வயப்பட்டு திருமணம் புரிந்துகொள்ள விருப்பப்பட, உங்கள் தாயாக இருந்த இந்த அஞ்சலை, தங்கக்காசுகளுக்கு ஆசைப்பட்டு உங்கள் இருவரின் காதலனைக் கொன்றுவிட்டு உங்களை தாசிகளாக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் விளையாடியதுதான் இப்பொழுது அவளுடைய கல்யாணத்திற்கு தடையாக வந்திருக்கிறது. " கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவருக்கும் அதிர்ச்சி, ஆச்சர்யம். நம்பூதிரி தொடர்ந்தார். "அதனால்தான் அவளுக்கு திருமணம் செய்துவைத்தால் ஐந்தாவது நாள் அவள் விதவையாகி விடுவாள். " விமலா, "ஸ்வாமி, ஏதாவது நல்லது சொல்லுங்க. என் கதிதான் இப்படின்னா, அவளும் என்னை மாதிரி விதவையாவா காலத்தை கழிக்கனும். என்ன பண்ணனும் ஸ்வாமி சொல்லுங்க அதை செய்றோம்…" என்று கண்களில் கண்ணீருடன் கேட்டாள். "கவலைப்படாதே பெண்ணே. எந்த சாபத்திற்கும் பரிகாரம் உண்டு. இதற்கும் ஒரு வழி இருக்கிறது. ஆனால்…………" என்று நிறுத்தினார். நாங்கள் அவர் முகத்தை ஆவலுடன் பார்த்தோம். "வழி சிரமமானது, சிக்கலானது. " என்று மறுபடியும் நிறுத்தி எங்களைப் பார்த்தார்.
"சாமி எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லை, எப்படியாவது இதுக்கு பரிகாரம் செய்திடுங்க.." ன்னு ரெண்டு பேருமே கெஞ்சினார்கள்.
"பரிகாரம் செய்வது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. கேளுங்கள் பரிகாரத்தை."

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:53 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

" முதலில் ஒரு கல்யாணமான ஒரு ஆணிடம் காசு வாங்கிக் கொண்டு, ஆனால் அவளுக்கு அது தெரியாமல், அவளை இரண்டாம் மனைவியாக திருமணம் செய்து கொடுக்கவேண்டும். நாலாவது நாள் இரவில் அந்த பெண்ணே பிடிக்காமல் அந்த ஆண் கட்டிய தாலியை அவன் மேல் தூக்கி எறிந்துவிட்டால் பாதி தோஷம் உங்கள் பெண்ணை விட்டு விலகிவிடும். காசு வாங்கிக் கல்யாணம் செய்து கொடுத்தது, அவளுடைய முற்காலத்தில் நடந்தது பற்றி எல்லாம் அவளுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த ஆணுடைய முதல் மனைவியின் தாலி பாக்கியம் அந்த ஆணை காப்பாற்றும்."
"……………."
"இதனால் பாதி தோஷம் விலகிவிடும். மீதி தோஷத்தை கழிக்க, அவளுக்கு முழு விபரத்தையும் சொல்லி அவளுடைய விருப்பத்துடன் அவளை நீங்கள் இருவரும் மூன்று வேற்று ஆண்களிடம் காசுக்காக உறவு கொள்ளச் செய்ய வேண்டும். அதே நேரம் நீங்கள் இருவருமே அப்படி உறவு கொள்ளவேண்டும். மூவருமே உங்கள் முழுமனதுடன் ஒரு இரவு முழுவதும் வேசிகளாக இருந்தாள் இந்த தோஷம் முழுதாக விலகி விடும். இதை அடுத்து அவளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் அவள் தாலி நிலைக்கும். "
அவர்கள் இருவரின் முகத்திலும் திகைப்பு, மற்றும் வேதனை. என்ன இப்படி சொல்கிறாரே என்று. யோசனையில் ஆழ்ந்தனர்.
"அதற்கு முன்னரே சில பொருத்தங்கள் பார்க்கவும் வேண்டும். எந்த ஒரு ஆணுக்கும் அப்படி திருமணம் செய்து கொடுக்க முடியாது. " என்று இன்னும் ஒரு குண்டைத்தூக்கிப்போட்டார் நம்பூதிரி.
"இந்த விஷயம் முடிந்த அளவு வெளியில் தெரியாமல் இருந்தால் உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லது. அதனால் இங்கே இருக்கும் கல்யாணமான ஆண்களுக்கு முதலில் பொருத்தம் பார்போம். நான் திருமணம் ஆனவன். என்னுடன் இருக்கும் வாலிபனுக்கு 22 தான் வயது, திருமணம் ஆகவில்லை. அதனால் முதலில் எனக்கு மட்டும் பொருத்தம் பார்த்துவிடலாம்."
அவர் முகத்தில் ஒரு உற்சாகம். நான் முதலில் இருந்தே கவனித்தது உண்மைதான். அவருக்கு அஞ்சலையின் இளமையை ரசிக்க, ருசித்து, புசிக்க வெறியுடன்தான் இருந்தார். ஒரு கன்னியின் சீல் உடைக்கும் சான்ஸ் தனக்குத்தான் என ஒரே உற்சாகத்தில் இருந்தார்.
நான் மெதுவாக, "எனக்கும் கல்யாணம் ஆகிவிட்டது………" என்றேன். அவருடைய முகத்தில் ஒரு சிறு சலனம், அதிர்ச்சி, வருத்தம். ஆனால் நன்றாகவே சமாளித்தார். "ஓஓ….ரொம்பவே நல்லது. அவர்களுக்கு தெரிந்தவராகவும் இருக்கிறீர்கள். மேலும் இந்த பொருத்தம் பார்க்க இருவராவது இருந்தால்தான் நல்லது. "

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:55 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

எங்களைஅமர்ந்திருக்கச்சொல்லிவிட்டுஅவர்எழுந்துவெளியேசென்றார். கமலாஎன்னிடம், "என்னங்கஇப்படிஎல்லாம்சொல்றார். இதுமாதிரிவேறடிரஸைமாட்டிவிட்டுட்டார். ரொம்பகூச்சமாஇருக்குங்க. இப்பவேஇப்படிசெய்ரார்இன்னும்என்னவெல்லாம்செய்வாரோ."
" அக்காஅஞ்சலைக்குஇருக்கிறதோபெரியதோஷம். இவர்தான்இந்தஏரியாவிலயேபெரியமாந்திரிகர். முள்ளைமுள்ளாலதான்எடுக்கனும். முற்பிறவியில்வேசிகளாகஇருந்ததால்வந்தபிரச்சினையைவேசிகளாகஆகித்தான்தீர்க்கணும். அதுவும்இந்தவிஷயம்எல்லாமேநமக்குமட்டுமேதெஇர்ந்தரகசியம். வெளியில்தெரிந்தால்தானேஅசிங்கம். நீகவலைப்படாதேகமலா. நீயும்தான்விமலா.."
அமைதியானார்கள். அவரும்ஏதோஇலைகளைஎடுத்துக்கொண்டுஉள்ளேவந்தார். அவர்பின்னால்அந்தவாலிபனும், அஞ்சலையும்உள்ளேவந்தனர். எங்களைசற்றுபின்னால்தள்ளிஉட்காருமாறுசொன்னார். வாலிபனை " அந்தவசியமைஎடுத்துவா " என்றுசொல்லஅவன்ஒருமூலையில்இருந்தபெட்டிஒன்றில்இருந்துஒருமண்கலயத்தைஎடுத்துவந்தான்.
"வாபெண்ணே. இங்கேபடுஎன்றுநடுவிலேகோலமிட்டிருந்தஇடத்தைகாட்டினார். அஞ்சலைஒருகணம்தயங்கிகமலாவையும், விமலாவையும்பார்க்க, அவர்கள்என்னைபார்த்தனர், அவளும்என்னைபார்த்தாள். நான்சரிஎன்றுதலைஆட்டினேன். அஞ்சலைதலையைஅவர்கள்பக்கம்வைத்துகாலைஎன்பக்கம்வைத்துகீழேபடுத்தாள்.
இதுவரைகொஞ்சம்அடங்கிஇருந்தஎன்சுன்னிமறுபடியும்விறைக்கஆரம்பித்தது. பாதங்கள்இரண்டும்வெளுத்திருந்தன. அதற்குபின்னால்அவளுடையஅந்தஅழகானவாழைத்தண்டினைஒத்தகால்கள். பிறகுமேடிட்டஅவளுடையமுழங்கால்கள். பருத்ததொடைகளைஅஞ்சலைவெட்கிசேர்த்துவைத்திருந்தாள். படுத்தபோதுகட்டியிருந்ததுண்டுசற்றுமேலேஏறிக்கொண்டதால்தொடைகள்ஒருஐந்துஅல்லதுஆறுஇன்ச்வரைதெரிந்தன.
கருப்பாகஇருந்தாலும், அம்சமானஉடம்பு. துணிஒட்டிஇருந்ததால்அவளுடையதொடைகளின்சைஸ், அமைப்புஎல்லாம்துல்லியமாகதெரிந்தது. துண்டுஅவளுடையமதனமேட்டிற்குபக்கமாககொஞ்சம்உள்வாங்கிஇருந்தது. நல்லஉப்பியமதனமேடுதான்அஞ்சலைக்கும். அதற்கும்மேலேசிறுகுன்றுகள்போல்அவளதுஇளமைஅழகுகள்.
நட்டமாகநின்றிருந்தன. அவற்றின்சிகரம்போல்அவளுடையமுலைக்காம்புகள்துணியைமேலேதூக்கியவாறுதெரிந்தன. என்சுன்னிநல்லவிறைப்பு. எப்படியோஅடக்கிக்கொண்டுஉட்கார்ந்திருந்தேன

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:55 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

ஆனால்அடுத்துநடந்ததுநான்வைத்திருந்தகட்டுப்பாடையும்மீறிஎன்சுன்னியைநட்டுக்கொள்ளவைத்தது. நம்பூதிரிசைகைசெய்யஅந்தவாலிபன்சென்றுநான்குமண்குவளைகளில்ஏதோஎடுத்துவந்துஎங்கள்எல்லொருக்கும்கொடுத்தான். அவர்அதைகுடிக்குமாறுசொல்ல, நாங்கள்குடித்தோம். இனிப்பு, துவர்ப்புகலந்திருந்ததுஅந்தபானம். குடித்ததும்மனசுலேசானமாதிரிஒருபீலிங்உள்ளே.
பின்நம்பூதிரியின்சைகையால்வாலிபனும்அவரும்படுத்திருந்தஅஞ்சலையின்இருபுறமும்மண்டியிட்டுஅமர்ந்தனர். நம்பூதிரிரொம்பவேகூலாகஅஞ்சலைஅணிந்திருந்தஇருதுண்டுகளையும்விலக்கிஅவள்உடம்பைஅம்மணமாக்கினார். அஞ்சலைஎதுவும்சொல்லாமல்படுத்துஇருந்தாள். நாங்களுமேஒன்றும்சொல்லாமல்நடப்பதைமட்டும்பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம்.
வேறுஎதுவும்சொல்லாவிட்டாலும்என்சுன்னிஅவனுடையபேச்சைபேசிக்கொண்டுதான்இருந்தான். நம்பூதிரியின்வேஷ்டியிலும், வாலிபனின்வேஷ்டியிலும்கூடஏதோசிலமாற்றங்கள். அவர்கள்வேஷ்டியவிட்டுஎன்இஷ்டதேவதையைபார்த்தேன்.
அவளுடையஅந்தகரும்திராட்சையைஒத்தஅந்தமுலக்காம்புகள்அப்படியேமேல்நோக்கிகுத்திக்கொண்டுநின்றன. அவ்வளவுஸ்டிப்பாகஇருந்ததுஅவளுடையவயதினாலாஇல்லைஅவளுமேகாமத்தில்மூழ்கிக்கொண்டிருக்கிறாளாஎன்றுசரியாகத்தெரியவில்லை.
என்பார்வைகீழேவந்தது. அவளுடையஇன்பச்சுரங்கத்திற்கு. இருதொடைகளும்ஒட்டிக்கொண்டிருந்தன. அதன்நடுவேஅவளுடையஉப்பியமதனமேடு. இன்னும்முடிமுளைக்கவில்லையா, இல்லைசுத்தமாகமழித்திருந்தாளாதெரியவில்லை. சுத்தமாகஇருந்தது. அதன்உப்பியமேட்டுக்குநடுவேஇருஇதழ்கள்அவளுடையஇன்பச்சுரங்கவாயிலைகாவல்காப்பதுபோல்நன்குமூடிஇருந்தன.
அந்தமூடிஇருந்தபுண்டைஇதழ்களின்பிளவில்சற்றேஈரக்கோடுஒன்று. அந்தபிளவுஆரம்பித்தஇடத்தில்ஒருமுக்கோணம்போல்எழுந்திருந்தஅவளதுபருப்புஇன்னும்கூட்டிற்குள்ளேதான்இருந்தது. பார்க்கப்பார்க்கதெவிட்டாதஇன்பம்அவளதுஉடல். என்சுன்னிநட்டுக்கொண்டிருப்பதுஎன்மடியைபார்த்தாலேநன்றாகதெரியும், நல்லவேளைஎல்லோரும்அஞ்சலையைமட்டும்பார்த்துக்கொண்டிருந்ததால்தப்பினேன்.
இருவரும்மண்சட்டிக்குள்கைவிட்டுவெளியேஎடுத்தனர். கையில்ஏதோமைபோன்றுதெரிந்தது. அதைஅஞ்சலையின்அழகியமுலைகளின்மேல்தடவத்தொடங்கினார்கள். நம்பூதிரிஒருமுலையிலும், வாலிபன்ஒருமுலையிலும்தடவினார்கள். முலைக்காம்பில்ஆரம்பித்து, அதைசுற்றிஇருந்தகருவட்டத்திற்கும், பிறகுகருவட்டத்தைசுற்றிசிறுதுமுலையின்சதையிலும்தடவினார்கள்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:56 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

என்பார்வைக்குஎன்னவோநம்பூதிரிகொஞ்சம்கூடவேநேரம்எடுத்துக்கொண்டமாதிரிஇருந்தது. நம்பூத்ரீஅவளுடையகாம்பைபிடித்துஅமுக்கிகிள்ளியதுபோலவும்தோன்றியதுஎனக்கு. அதுபோலவேஅஞ்சலையும்லேசாகமுனகினாள்.
வாலிபன்முதலில்தடவிமுடித்துவிட்டுதன்கையைகீழேஅஞ்சலையின்சேர்ந்துஇருந்தகால்கள்பக்கம்கொண்டுபோனான். நம்பூதிரிஅவளதுமுலையைவிட்டுகையைஎடுத்துவிட்டுஅவனுக்குசைகைசெய்யஅவன்அவளுடையதொப்புளுக்குமைதடவஆரம்பித்தான்.நம்பூதிரிதன்கைகளால்அஞ்சலையின்கால்களைஇழுத்துவிலக்கினார். பின்அவளுடையஉப்பியபுண்டையின்மேல்கைவைத்துமையைதடவஆரம்பித்தார். பார்த்துக்கொண்டிருந்தஎனக்கேதாங்கமுடியவில்லை. அவருடையநிலைஎன்னவாகஇருந்திருக்கும். ஆனால்அவருடையவேஷ்டிரொம்பவேலூசாககட்டியிருந்ததால்ஒன்றும்தெரியவில்லை. அங்கேதடவஅவ்வளவுநேரம்ஆகாது. ஆனாலும்நம்பூதிரிதடவிக்கொண்டேஇருந்தார். நான்உட்கார்ந்திருந்ததோஅஞ்சலையின்புண்டைக்குநேர்எதிரில். நம்பூதிரிதடவுவதுநன்றாகவேதெரிந்தது. வெளியேதடவிக்கொண்டிருந்தஅவருடையகைவிரல்ஒன்றுஇப்போதுஅந்தமூடிஇருந்தபுண்டைஇதழ்களின்பிளவின்மேல்தடவஆரம்பித்தது. அஞ்சலையின்தொடைகள்மேலும்இறுகின. நம்பூதிரிதன்னைமரந்துஒருகையைஅவளுடையமுலைக்கும்மகொண்டுசென்றுதடவஆரம்பித்தார். அப்பொதுதொப்புளுக்குமைதடவிமுடித்தவாலிபன்அதைகவனித்துதொண்டையைசெருமினான். நம்பூதிரிஏதோகனவில்இருந்துவிழித்தவர்போல்தன்நிலையைஅறிந்துகைகளைஅகற்றினார்அஞ்சலையின்புண்டையிலிருந்தும், முலைமேலிருந்தும். பின்னால்வைத்திருந்தஒருதுணிக்கட்டில்இருந்துவெற்றிலைகள்எடுத்துஅவற்றில்மூன்றைமட்டும்தனியேஎடுத்தார். ஒருவெற்றிலையினால்அவளதுஇருமுலைகளிலும்அமுக்கிபிடித்துஎடுத்தார். வெற்றிலையில்முலையில்இருந்தமைஅப்பிஇருந்தது. பின்அடுத்தவெற்றிலைதொப்புளில். கடைசிவெற்றிலைபுண்டையில்அச்சுஎடுத்தார். இம்முறைமுன்போல்தாமதிக்காமல்சீக்கிரமேவெற்றிலையைபதித்ததுமேஎடுத்துவிட்டார். அவற்றைதனியேவைத்தார். "சரிஇப்பொழுதுநீங்கள்பெண்ணுக்குவிஷயத்தைசொல்லிவிடுங்கள் " என்றுசொல்லிவாலிபனுடன்வெளியேபோனார். நாங்கள்அஞ்சலிக்குசொன்னோம். அஞ்சலைக்குபிடிக்கவில்லைஆனாலும்வேறுவழிஇல்லாததால்ஒத்துக்கொண்டாள்.
நம்பூதிரிஉள்ளேவந்தார்வாலிபனுடன். "சரி. உனக்குசம்மதமாபெண்ணே " எனஅஞ்சலையிடம்கேட்கஅவளும்சம்மதம்என்றுதலைஆட்டினாள்.
"அப்படியானால்இங்கேவா. பொருத்தம்பார்க்கஎங்களுக்குமைதடவு"என்றார். அஞ்சலைதயங்கிஎழுந்துநின்றாள். அடுத்துஎன்னவோஎன்று. நம்பூதிரிஎன்னைஎழச்சொல்லிசைகைசெய்யநானும்எழுந்துநின்றேன். இருவரும்பெண்களைபார்த்துபக்கம்பக்கமாகநின்றோம். அஞ்சலையைமண்டியிடச்சொன்னார்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:57 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

எங்கள்இருவரின்முன்மண்டியிட்டஅஞ்சலையின்கையில்அந்தமைஇருந்தசட்டியைகொடுத்தான்அந்தவாலிபன். நம்பூதிரிவேஷ்டியைகளையச்சொன்னார். நான்தயங்கினேன். "கூச்சப்பட்டாதீங்க.. சும்மாகழட்டுங்க…." ன்னுதனதுவேஷ்டியைகளைந்தார். என்னையும்அவ்வாறுசெய்யச்சொன்னார்.. என்தம்பிஇன்னும்படமெடுத்தவாறுஇருந்ததால்அந்ததயக்கம். அதைஉணர்ந்தவர்போல "அதுக்காகவெட்கப்படாதீங்க…இதுரொம்பவேசகஜம்…. " னுசொல்லநானும்களைந்தேன். ஒருவிதமானகூச்சத்தினால்நான்நம்பூதிரிபக்கம்பார்க்கவில்லை. ஆனால்கமலா, விமலா, அஞ்சலைமூவரின்வாயில்இருந்து, "ஆஆஆஅ.. " என்றுஒருசத்தம். அதனால்நானும்பார்த்தேன்.
எனக்கேமூச்சுமுட்டுவதுபோல்இருந்தது. கேரளாவின்பேமஸ்நேந்திரன்பழம்போலஒருவெள்ளையானதடிதொங்கிக்கிட்டுஇருந்ததுநம்பூதிரிகால்நடுவே. என்னுதுஒரு 7.5 க்குகொஞ்சம்மேலேஇருக்கும். நம்பூத்ரியோடதோஒரு 10 இருக்கும்போலதோன்றியது. இப்பஅடங்கித்தான்இருந்தான். என்னுடையதுபோலநட்டுக்கிட்டுநிக்கல. ஆனாலும்நல்லகனமாகீழ்நோக்கிதொங்கிக்கிட்டுஇருந்தது.
கமலாவின்பார்வைஎல்லாம்இப்போநம்பூதிரிபூல்மேலேஇருந்தது. விமலாஎங்கரெண்டுபேரோடசுன்னியையும்மாற்றிமாற்றிபார்த்திட்டேஇருந்தா. "எங்களோடஉறுப்புமேலேஅந்தமையைதடவிவிடுபெண்ணே …" என்றுநம்பூதிரிசொல்ல, அஞ்சலைமுதலில்நம்பூதிரியின்பூலைகையில்பிடித்தாள்.
இத்தனைபெண்கள்இருந்ததால், என்னுடையசுன்னிகொஞ்சம்விறைப்புகுறைந்து 45 டிகிரிஆங்கிள்லநின்னுக்கிட்டிருந்தது. விமலாவும், அஞ்சலையும்அதையேபார்த்ததுஎனக்குநல்லாவேதெரிந்தது. நம்பூதிரியோடபூல்இன்னும்அப்படியேகீழேதொங்கிக்கிட்டுஇருந்தது. ஆனால்அஞ்சலைஅதைகையில்எடுத்தாலோஇல்லையோஅப்படியேதூக்கிடுச்சு. தூக்கினவேகத்திலஅவள்தாவங்கொட்டையில்டங்குனுபோய்இடிச்சுநின்னது.
அஞ்சலைகொஞ்சம்அவசரமாகவேஅந்தபெரும்பூல்மேலேமையைதடவினா. பிரகுஎன்பக்கம்நகர்ந்தாள். என்னதும்அவள்கைபடவும்மேலே 90 டிகிரிஆங்கிலதூக்கிச்சு. கொஞ்சம்அன்போடவேஎன்சுன்னியைநீவிஅதுக்குமைதடவினாஅஞ்சலை.
நம்பூதிரிசொல்லஅவளேவெற்றிலைஎடுத்துஎங்கரெண்டுபேரோடசுன்னியைசுத்திபிடிச்சுமையைஒட்டவச்சா. மறுபடிஅவர்வேஷ்டியகட்டவும்நானும்கட்டினேன்.
இப்பஅந்தவெற்றிலைகளைநம்பூதிரிஎங்கமுன்னால்அரேஞ்பண்ணினார். அஞ்சலைமுலைவெற்றிலைஒருபக்கம், புண்டைவெற்றிலைநடுவில் , தொப்புள்கீழேஇப்படிவைச்சார். என்சுன்னிமைவெற்றிலையஅஞ்சலையோடவெற்றிலைகளுக்குஒருஅடிதள்ளிஇடதுபக்கமும்., அவரோடதுஒருஅடிதள்ளீவலதுபக்கமும்வச்சார்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:58 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

பின்எல்லாரையும்வணங்கச்சொல்லிட்டுஏதோமந்திரங்கள்சொன்னார். அவருமந்திரம்ஓதஓதஎங்ககண்முன்னேயேஅந்தஅதிசயம்நடந்தது. அஞ்சலையோடவெற்றிலைகள்மூன்றுமேதானேநகரஆரம்பித்தன. முதலில்ஒருஇரண்டுஇஞ்ச்நம்பூதிரிவெற்றிலைபக்கம்நகரஆரம்பித்தது, என்னஆச்சோதெரியலை, என்னுடையவெற்றிலைபக்கமாகநகரஆரம்பித்தது. மெதுவாகநகர்ந்துஎன்வெற்றிலைகுவந்துஅந்தமூன்றுவெற்றிலையும்என்வெற்றிலைமேல்ஏறிக்கொண்டன.
நம்பூதிரிமுகத்தில்சற்றேஏமாற்றம். ஆனாலும் "ம்ம்ம்ம்ம்………மாந்திரிகஉலகத்துராணியோடஉத்தரவுகிடைச்சாச்சு. நீதான்இந்தபெண்ணைகட்டிக்கனும். " கமலாஒருபுன்னகையுடன்என்னைபார்த்தாள்.
எல்லாமேஅங்கேயேஆசிரமத்தில்செய்வதாகமுடிவுசெய்துஏற்பாடுகள்நடந்தது. அஞ்சலைமுன்னால்கல்யாணத்திற்குஆடை , நகைகள்வாங்கபணம்கொடுத்தேன். அவள்அறியாமல்அவளுக்காகபணம்கொடுத்தேன். அங்கேயேஎங்களுக்குதங்கஇடம்கொடுத்தார்கள்.
அடுத்தநாள்பக்கத்தில்இருந்தகோவிலில்கல்யாணம். அன்றுஇரவுஅஞ்சலைக்குமுதல்இரவநன்குஅலங்காரம்செய்திருந்தகுடிலில்நான்வேஷ்டிமட்டும்கட்டிஅஞ்சலைக்குகாத்திருந்தேன். மின்சாரவிளக்குகளைதவிர்த்துஎண்ணெயில்எரியும்பலவிளக்குகள்ஆங்காங்கேவைக்கப்பட்டிருந்தன.
நான்அஞ்சலையின்வருகைக்காகஆவலுடன்காத்திருந்தேன். கதவுதிறந்தது. அஞ்சலையும், விமலாவும்உள்ளேநுழைந்தனர். அஞ்சலைமஞ்சள்நிறசேலையில்பளிச்சென்றுஇருந்தாள். சேலையில்அவளுடையஅழகுஇன்னும்அதிகமாகதெரிந்தது. மஞ்சள்புடவை, அரக்குகலர்பார்டர், அரக்குகலர்ரவிக்கை. மெலிதானரவிக்கையின்ஊடேவெள்ளைநிறபிரா. தலையில்மல்லிகைப்பூபந்து. இடைஅசையஎன்னைநோக்கிநடந்துவந்தாள். பின்னால்விமலா. அவளும்கொஞ்சம்கவனமாகஅலங்காரம்செய்திருந்ததுநன்றாகவேதெரிந்தது.
அஞ்சலைகீழேபார்த்துநடந்துவந்ததால்விமலாவின்அழகையும்ரசித்தேன். நான்பார்ப்பதைவிமலாவும்பார்த்தாள். ஒருசின்னவெட்கப்புன்னகைமட்டுமேஅவள்இதழ்களில்.
என்கால்களில்விழுந்தஅஞ்சலையைஅப்படியேதூக்கிஎன்னுடன்சேர்த்துஅணைத்தேன். "சீசீசீய்ய்ய்ய்……….மாமாவிடுங்கமாமா…………அம்மாமுன்னாடிஎன்னஇது…………"ன்னுசிணுங்கிஎன்நெஞ்சில்கைவைத்துதள்ளினாள். "அப்பஇதெல்லாம்அக்காபோனதும்வச்சுக்கலாம்ன்னுசொல்றநீ……"ன்னுஅணைத்துக்கொண்டேகேட்டேன்.
"தம்பிரொம்பமோசம்நீங்க…." விமலாவும்குரல்குடுத்தாள்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:58 pm
Page 2 / 2